top of page

REGULAMIN 

1. POJĘCIA UŻYTE W TREŚCI REGULAMINU
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585.)

1.3. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.

 

1.4. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.5. REGULAMIN – regulamin Sklepu internetowego.

1.6. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem www.sudeckiemiody.com za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 

1.7. SPRZEDAJĄCY – Sudeckie Miody Kotliny Kłodzkiej Gospodarstwo Pasieczne Magdalena i Łukasz Glos Stara Łomnica 10, 57-521 Stara Łomnica, nr wet. 02085659 REGON 386015360 adres poczty elektronicznej: lukasz.glos@gmail.com, numer telefonu: +48 519825004 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

 

1.8. STRONA – Sprzedawca lub Klient.

 

1.9. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Klientowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym). Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Klienta Klauzul
stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.

 

1.10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

1.11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

1.12. DOSTAWA – umowa zlecenia usług transportu oraz ewentualnie wniesienia Towaru w miejsce wskazane przez Klienta zawarta pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Dostawa.

1.13. POLITYKA PRYWATNOŚCI – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część regulaminu.

 

1.14. SERWIS INTERNETOWY– prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem elektronicznym www.sudeckiemiody.com, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego.

 

1.15. ZAMÓWIENIE – deklaracja woli zakupu Towaru dokonana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

 

1.16. TOWAR – produkt oferowany przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego pod adresem www.sudeckiemiody.com.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2013 poz. 1422.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

 

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Sudeckie Miody Kotliny Kłodzkiej Gospodarstwo Pasieczne Magdalena i Łukasz Glos Stara Łomnica 10, 57-521 Stara Łomnica, nr wet. 02085659 REGON 386015360 adres poczty elektronicznej: lukasz.glos@gmail.com, numer telefonu: +48 519825004 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

 

2.5. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie internetowej www.sudeckiemiody.com

 

2.5.1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową
www.sudeckiemiody.com 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający: składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu.

 

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej. Aktywne konto poczty elektronicznej.

 

2.6.3. Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

 

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

3.1. W ramach Sklepu Sprzedający zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Sprzedającego Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

3.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 

3.4.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.

 

3.4.2. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient
obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem

 

14– dniowego okresu wypowiedzenia.

 

3.4.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 

3.4.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce. „Dostawa”.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

4.4. W celu zawarcia umowy Klient obowiązany jest dokonać:
a) wyboru zamawianego towaru,
b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma zostać
wystawiona faktura,
c) wyboru sposobu płatności.

 

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer
domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

 

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Zamów i zapłać”.

 

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie

(1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz

(2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta

Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e mail).

 

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

4.8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających
realizację zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze, powiadomienie zostanie wysłane na adres e – mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub w inny wybrany przez niego sposób. Kupujący ma prawo zdecydować czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 

5. DOSTAWA

 

5.1. Dostawa Produktów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób.

 

5.2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówione Produkty. Wysyłka realizowana jest w poniedziałki, wtorki oraz środy. W przypadku Zamówienia z płatnością za pobraniem Produkty wysyłane są na wskazany przez Klienta adres. Czas realizacji Zamówienia wynosi zazwyczaj do 3 dni roboczych, przy czym w przypadkach szczególnych może wynosić do 5 dni roboczych od czasu otrzymania zamówienia za pobraniem lub od dnia otrzymania zapłaty za zamówienia płatne przelewem.

 

5.3. Sprzedający dostarczy Produkty za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

 

5.4. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

5.5. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa”.

 

6. PŁATNOŚĆ

 

6.1. Sprzedający udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Za pobraniem.
6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedającego wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

 

6.1.3. Płatności elektroniczne realizowane poprzez PayU S.A. Główna siedziba: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

 

6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 

6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej
odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostaćzrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Sudeckie Miody Kotliny Kłodzkiej, Gospodarstwo Pasieczne Magdalena i Łukasz Glos, Stara Łomnica 10, 57-521 Stara Łomnica

 

7.1.1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.

 

7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest
zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

7.4. Zwracane towary muszą być kompletne oraz muszą być zwracane w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu bądź też w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu tj. klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego późniejszego zwrotu. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną fakturą lub paragonem sprzedaży. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 

7.5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt
Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niej
przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

7.6. Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7.7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014r. poz. 827) (1) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:

 

8.1.1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub
gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 o
prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827) i Kodeksem cywilnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585.).

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można
składać pisemnie na adres: Sudeckie Miody Kotliny Kłodzkiej, Gospodarstwo Pasieczne Magdalena i Łukasz Glos, Stara Łomnica 10, 57-
521 Stara Łomnica lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na lukasz.glos@gmail.com

8.1.3. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

8.1.4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego:

8.1.5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres Sudeckie Miody Kotliny Kłodzkiej, Gospodarstwo Pasieczne Magdalena i Łukasz Glos, Stara Łomnica 10, 57- 521 Stara Łomnica

 

8.1.6. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i
daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych wraz z dowodem zakupu – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Sprzedającego.

 

8.1.7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

8.1.8. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e- mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

8.1.9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na towar wolny od wad lub wadę tę usunie. W wypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu należność
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

 

8.1.10. Powyższe, nie wpływa na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

9.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sudeckie Miody Kotliny Kłodzkiej Gospodarstwo Pasieczne Magdalena i Łukasz Glos Stara Łomnica 10, 57-521 Stara Łomnica, nr wet. 02085659 REGON 386015360

 

9.2. Z Administratorem można się skontaktować:
a) listownie, na adres: Sudeckie Miody Kotliny Kłodzkiej Gospodarstwo Pasieczne Magdalena i Łukasz Glos Stara Łomnica 10, 57-521 Stara
Łomnica mailowo, na adres: lukasz.glos@gmail.com

 

9.3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

 

9.4. listownie, na adres: Sudeckie Miody Kotliny Kłodzkiej Gospodarstwo Pasieczne Magdalena i Łukasz Glos Stara Łomnica 10, 57-521 Stara Łomnica

 

9.5. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu:
1) podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
2) zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:
a) obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
b) obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
a)b)c)d)4) obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur idokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o
rachunkowości – do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania
określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
5) przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych
osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
6) realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – występujących w
przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania
prawomocnego orzeczenia sądu); tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okresprzechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z
tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych; wsparcia obsługi Klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;
e) celów marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach,
akcjach, w tym ofertach specjalnych Administratora – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;
f) ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

 

9.6. Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, a jedynie obowiązkiem umownym. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie, jeżeli Klient się na to zgodzi i
według uznania Klienta. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:
a) złożenia i realizacji Zamówienia;
b) wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
c) założenia Konta;
d) obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o
odstąpieniu od umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;
e) obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu;
f) w przypadku danych opcjonalnych – brakiem możliwości np. skontaktowania się z Klientem w określony opcjonalny sposób lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy.

 

9.7. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:
1) pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów;
2) podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez
Administratora, tj.:
a) podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w
procesie obsługi Klienta lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na zlecenie Administratora;
b) agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub
prowadzeniu akcji marketingowych Administratora;
c) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
d) podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
e) agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora;
f) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
3) innym administratorom będącym:
a) agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy
prowadzeniu lub organizacji akcji marketingowych Administratora lub współpracującymi z Administratorem przy obsłudze Klientów lub innymi
podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży towarów, w tym usług – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
b) podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
c) podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
d) podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania
usługi polecenia zapłaty;
e) podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) – w celu zapewnienia kredytowania na zakup produktów, w tym usług i wykonania
zwrotów;
f) zakładami ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
g) podmiotami nabywającymi wierzytelności – w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na rzecz Administratora. Przez okres trwania umów z Klientem do czasu ich wykonania lub rozwiązania, a po tym czasie na podstawie zgody Klienta, dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania. Decyzje podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak liczba i częstotliwość realizowanych
zakupów w Sklepie Internetowym oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów i usług. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny
automatycznie prześle do Klienta informację o ofercie specjalnej lub przyznanej korzyści. Klient może z niej skorzystać lub z niej zrezygnować, a
także odwołać się od danej decyzji.

 

9.8. Klientowi przysługuje prawo do:
a)dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
b)prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
c)prawo usunięcia danych osobowych;
d)prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e)prawo do przeniesienia danych osobowych;
f)prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia
niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;

 

9.9. Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn

 

9.10. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9.11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
a) w celach marketingowych, w tym profilowania;
b) w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.

9.12. Klient może realizować prawa, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

9.13. Klient może wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
a) mailowo, na adres: lukasz.glos@gmail.com
b) korespondencyjnie, na adres: Sudeckie Miody Kotliny Kłodzkiej Gospodarstwo Pasieczne Magdalena i Łukasz Glos Stara Łomnica 10, 57-
521 Stara Łomnica

 

9.14. Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-
11 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

9.15. Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z żądaniami Klienta, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

 

9.16. Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Klienta w związku ze zgłoszeniem żądania, może zostać
poproszony o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

9.17. Administrator udziela informacji, o których mowa wyżej w punktach, 14-16 wyżej na piśmie, według wyboru Administratora:
a)listem poleconym na podany przez Klienta adres lub
b)drogą elektroniczna na podany przez Klienta adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:
a)Klient przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia
informacji przez Administratora w innej formie – wówczas Administratora przekazuje informacje na podany przez Klienta adres e-mail;
b)Klient zażądał udzielenia informacji przez Administratora ustnie, a jego tożsamość została potwierdzona innymi sposobami – wówczas Administrator udziela informacji ustnie.

 

9.18. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:
a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

9.19. Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, których dokonał w wykonaniu żądania Klienta, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Klienta. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z
odbiorcą pomimo podjętych prób).

 

9.20. Na żądanie Klienta, Administrator informuje o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o odbiorcach których nie udało się powiadomić Administratora.

 

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

10.1.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585.). Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422.); ustawy z dnia 9 maja 2014r. o Prawach Konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

10.1.2. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w
drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a
przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej
działalności.

 

10.1.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały
zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

 

10.1.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu
internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.sudeckiemiody.com oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

10.1.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi
elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości
e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek np. dowodu zakupu, specyfikacji. Zamówienia i pisemnego
potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

 

10.1.6. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom
powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

10.2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 14.06.2020 r.

 

10.2.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez
Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sudeckiemiody.com. Zamówienia złożone przed datą wejścia
w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 – WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– Adresat: Sudeckie Miody Kotliny Kłodzkiej Gospodarstwo Pasieczne Magdalena i Łukasz Glos Stara Łomnica 10, 57-521 Stara Łomnica
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu
od umowy zawartej w dniu....
– Data zawarcia umowy.......................................................................
– Imię i nazwisko Użytkownika .......................................................................
– Adres Użytkownika.......................................................................
– Podpis Użytkownika .......................................................................
– Data .......................................................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

bottom of page